ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definitie

In het hierna volgende wordt verstaan onder Phytalics: Phytalics B.V.

De klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Phytalics producten wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Phytalics wenst te sluiten of sluit.

2.Toepasselijkheid

2.1           De voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van Phytalics, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2           Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgend overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.

3. Totstandkoming

3.1           Offertes, in welke vorm dan ook, aan klanten dienen slechts tot informatie van klanten en gelden niet als aanbod van Phytalics.

3.2           Offertes zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.

3.3           Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijk aanbod van de klant.

4. Prijzen

4.1           De door Phytalics opgegeven verkoopsprijzen zijn inclusief BTW.

4.2           Phytalics behoudt zich het recht voor om opgegeven inkoopprijzen en verkoopprijzen zonder voorafgaande kennisgeving te verhogen, indien sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de levering heeft plaatsgevonden, een kostenverhoging  voor Phytalics is opgetreden, welke is veroorzaakt door wijziging van prijzen, tarieven, rechten, assurantiepremies, heffingen, belastingen of wisselkoersen. De klant wordt van de prijsverhoging op de hoogte gesteld en is bevoegd om binnen tien dagen na bekendmaking van de prijsverhoging de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

5. Levering

5.1           Levering van de gestelde producten geschiedt door afgifte van die producten aan het door de klant opgegeven afleveringsadres. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de klant.

5.2           Heeft uw zending breuk bij aflevering, accepteer het pakket niet en neem contact met ons op.

5.3           Bij een orderwaarde van €75 inclusief BTW of meer geschiedt de levering binnen Nederland franco op het door de klant opgegeven afleveringsadres.

5.4           Bij een orderwaarde van minder dan €75 inclusief BTW worden door Phytalics orderhandelingskosten in rekening gebracht.

5.5           Bij leveringen buiten Nederland worden altijd orderhandelingskosten in rekening gebracht.

5.6           De leveringstermijn wordt door Phytalics altijd bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de levertermijn brengt Phytalics niet in verzuim als bedoeld in artikel 83 van boek 6 BW.

6. Betaling

6.1           Betaling van de koopprijs der geleverde producten wordt bij bestelling direct voldaan middels iDeal.

7. Wanprestatie/overmacht

7.1           In geval van overmacht zal Phytalics gerechtigd zijn om te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, of de bestelling te annuleren, zonder enige schadevergoeding jegens de klant gehouden te zijn. Phytalics zal hiervan de klant terstond schriftelijke mededeling te doen, en de betaling van de bestelling per omgaande retourneren aan de klant. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Phytalics onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst tijdelijke of blijvend verhinderd wordt, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid niet meer van Phytalics gevergd kan worden. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: oorlog(sgevaar), mobilisatie, oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, mislukking van de oogst, staking, stagnatie, epidemie of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door Phytalics, of door een onderneming waarvan Phytalics grond- of hulpstoffen betrekt, of bij het eigen of door derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen, zoals inbeslagneming, het niet-verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden.

8. Reclames betreffende leveringen

8.1           Reclames over leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst aan Phytalics gemeld worden, onder opgaaf van redenen.

8.2           Reclames over artikelen met niet-zichtbare gebreken, waarvan de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, moeten binnen acht dagen na constatering aan Phytalics gemeld worden, onder opgaaf van redenen.

8.3           Reclames over facturen moeten bij ontvangst factuur direct gemeld worden.

8.4           Na het verstrijken van de in artikel 10.1 t/m 10.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

8.5           De goederen, waarop de reclames betrekking hebben moeten ter beschikking gehouden worden van Phytalics.

8.6           De goederen, waarop de reclame betrekking heeft kunnen alleen vervangen worden nadat deze aan Phytalics zijn geretourneerd.

8.7           Indien de reclame over de levering door Phytalics gegrond geacht wordt, worden de goederen uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de goederen zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.

8.8           Indien de reclame door Phytalics gegrond wordt, behoudt Phytalics zich het recht voor een eventueel gebrek te herstellen.

8.9           Indien de reclame over een levering door Phytalics gegrond geachte wordt, heeft de afnemer alleen recht op creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.

8.10        Reclames ontbinden de koopovereenkomst niet. Ze geven de afnemer niet het recht op creditering, indien Phytalics de reclame gegrond heeft geacht en het product heeft vervangen, aangeleverd of herleverd heeft.

9. Retourzendingen

9.1           Buiten de gevallen als bepaald in artikel 8 is Phytalics niet verplicht om aan de afnemer geleverde goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor rekening en risico van de afnemer door Phytalics in depot gehouden.

9.2           Retourzending – na gegrondbevinding van reclame – is voor rekening en risico van de afnemer, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid

10.1        Phytalics aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan de geleverde producten door schuld of toedoen van de klant of derden waarvoor de laatste aansprakelijk is.

10.2        In overige gevallen is Phytalics slechts aansprakelijk voor door de klant geleden schade, indien de klant of de benadeelde derde bewijst dat het ontstaan van de schade is te wijten aan de schuld Phytalics, haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers. De omvang van de aansprakelijkheid van Phytalics voor de klant geleden schade is in de deze gevallen beperkt tot het in de factuur vermelde bedrag van de koopsom.

10.3        De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van de door afnemer bewezen opzet of grove schuld van Phytalics.

10.4        De aansprakelijkheid van Phytalics betreffende de levering vervalt indien de afnemer niet binnen de gestelde termijnen heeft gereclameerd.

10.5        Aansprakelijkheid vervalt eveneens, indien de afnemer niet overeenkomstig de instructies, en gebruiksvoorschriften, zoals die door Phytalics op de geleverde goederen vermeld zijn, heeft gehandeld of, indien de goederen zijn overgepakt dan wel in een andere staat dan de originele zijn verstrekt.

10.6        Indien de afnemer consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen uit titel 3 van boek 6 van het Burgerlijke Wetboek (productaansprakelijkheid)

11. Rechts- en Forumkeuze

11.1        Op de overeenkomsten tussen Phytalics en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.

11.2        Met inachtneming van artikel 100 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Phytalics en haar klant gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Phytalics het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de klant.

12.Merken en handelsnaam

12.1 De afnemer mag niet, tenzij met schriftelijke toestemming op aanwijzing van Phytalics, gebruik maken van de handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door Phytalics worden gebezigd.

12.2 De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van Phytalics ten aanzien van de gebruikmaking door Phytalics gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.

12.3 Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en in industriële eigendom blijven bij Phytalics berusten.